ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN VCCI-Workplace
Mã phiếu đăng ký(email):
A - Phần về đơn vị (có dấu * là bắt buộc)
1. Tên doanh nghiệp đầy đủ:*
Tên tiếng Anh:
2. Tên viết tắt:*
3. Trụ sở:*
4. Mã số thuế:
5. Ngành nghề:
6. Thành viên các hiệp hội doanh nghiệp:
7. Số lượng nhân viên:*
8. Loại hình doanh nghiệp:*
9. Sản phẩm chủ đạo - Ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh chính:
B - Đăng ký cử đại diện tham gia hoạt động của Hội đồng (Tối đa 2 thành viên là Chủ tịch và Tổng Giám đốc, thông tin cung cấp bắt buộc)
1.1 Họ và tên:*
2.1 Họ và tên:*
1.2 Email:*
2.2 Email:*
1.3 Số điện thoại:*
2.3 Số điện thoại:*
1.4 Chức danh:*
2.4 Chức danh:*
1.5 Số CCCD/Hộ chiếu:*
Ngày cấp:
Nơi cấp:
2.5 Số CCCD/Hộ chiếu:*
Ngày cấp:
Nơi cấp:
C - Thông tin liên hệ giải quyết thủ tục khi cần thiết
1. Tên:*
2. Số mobile:*
     
1. Phiếu đăng ký tham gia Hội đồng:
2. Giấy phép đăng ký kinh doanh:
Chúng tôi cam kết các thông tin đăng ký được bảo mật.
Hỗ trợ kỹ thuật xin liên hệ Ông Hoàng Minh Dũng, Trưởng phòng Trung tâm Bizic VCCI, điện thoại: 0943 191 368